Nieuw netwerk voor diëtist binnen facilitaire dienst zorginstelling

25 november 2021

Diëtisten beschikken over specifieke kennis op het gebied van voeding, diëtetiek, regelgeving en richtlijnen. Hiermee kunnen ze binnen de facilitaire dienst van zorginstellingen een belangrijke rol spelen in het gezonder maken van het voedingsaanbod. In het project Goede Zorg Proef Je werd duidelijk dat zorginstellingen frequenter en efficiënter gebruik zouden moeten maken van deze expertise. Het recent opgerichte netwerk ‘Facilitair Diëtisten voor Goede Voeding in de Zorg (GVZ)’ helpt om de positie van diëtisten te versterken.

‘Het is goed om diëtisten vanaf het begin te betrekken bij het maken van beleid’, meent Mirjam Holverda, diëtist in Ziekenhuis Gelderse Vallei en projectmedewerker Goede Zorg Proef Je. Recent heeft Mirjam in samenwerking met andere diëtisten een netwerk opgericht. ‘Er is onder diëtisten behoefte aan een netwerk om kennis en ervaringen te delen en dit samen op te pakken. Dit kwam naar voren in interviews van Goede Zorg Proef Je, een project van Alliantie Voeding in de Zorg. Hoe kan je samen invulling geven aan een aanpak om de voeding in zorginstellingen op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen? Het is goed om ideeën daarover samen te brengen’, aldus Mirjam. ‘Diëtisten lopen allemaal tegen dezelfde problemen aan en vinden het fijn om met elkaar te kunnen overleggen. Het belangrijkste doel van het netwerk is om ervaring en informatie te delen en de kennis in te zetten om het voedingsaanbod voor patiënten te optimaliseren. Zo hopen we een kennisnetwerk te worden voor de facilitair diëtist rondom goede voeding in de zorg.’ Het netwerk is erkend door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). De eerste bijeenkomst is in januari. Wil je aansluiten mail dan naar netwerkGVZ@gmail.com.

Facilitaire dienst

In zorginstellingen is er verschil in waarde die ze toekennen aan het belang van de diëtist binnen de facilitaire dienst en de manier waarop de diëtist wordt betrokken bij het voedings- en dieetbeleid. Als diëtisten eerder bij het beleid worden betrokken, kunnen breed en goed onderbouwde besluiten worden genomen. Binnen het interdisciplinaire team, zie hiervoor de factsheet van Goede Zorg Proef je, kan de diëtist als expert worden ingezet.

‘Een diëtist beschikt over specifieke kennis die onmisbaar is in het facilitair team’, meent Mirjam. ‘Dat is belangrijk bij het opstellen en vertalen van het voedingsbeleid. De diëtist weet precies welke voedingsbehoefte past bij een specifieke doelgroep. Daarbij maakt hij of zij een vertaling van voedingsrichtlijnen naar een goed voedingsaanbod in de praktijk. Bijvoorbeeld door koks te adviseren over alle componenten waar een maaltijdsalade aan moet voldoen om een volwaardige maaltijd te zijn. De diëtist is tevens een spil in het netwerk, die contact heeft met diverse partijen, zowel met patiënten als met zorgmedewerkers en de facilitaire dienst.’

Richtlijnen en voedselaanbod

Een gezonder voedingsaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers in ziekenhuizen en andere zorginstellingen is één van de doelen in het Nationaal Preventieakkoord. Zorginstellingen besteden hier steeds meer aandacht aan. De Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum vormt het uitgangspunt voor een gezonde voeding voor bezoekers en medewerkers. Voor patiënten worden de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad als basis gebruikt. Voeding is ook onderdeel van de behandeling en risico op ondervoeding is een veel voorkomend probleem. Een goed voedingsaanbod houdt daar rekening mee, persoonlijke afstemming is nodig. De diëtist is, in samenwerking met andere disciplines, de deskundige die advies kan geven, rekening houdend met ziekte specifieke richtlijnen en individuele dieetkenmerken.

Functieomschrijving

Een uniforme functiebeschrijving voor de diëtisten werkzaam bij de facilitaire dienst binnen zorginstellingen ontbrak nog. Deze functieomschrijving is ontwikkeld en beschikbaar in de Goede Zorg Proef je toolkit, lees het hier. Zorginstellingen kunnen deze gebruiken en aanpassen aan de eigen situatie.

Heb je vragen over dit netwerk of heb je interesse om aan te sluiten als lid, van een ziekenhuis of zorginstelling, of als netwerkpartner? Neem dan contact op via netwerkGVZ@gmail.com